ჩვენს შესახებ

კომპანია YOU TV დაარსდა 2016 წელის თებერვალში

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „იუ ტივის“ მაუწყებლად ავტორიზაცია განახორციელა.
კომპანია კერძო სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა დაწყო, ინტერნეტ ტექნოლოგიის გამოყენებით, 2016 წლის 31 მაისიდან. მაუწყებლობა ქართულ ენაზე მომხმარებლისთვის უფასოდ დღეში მინიმუმ 6 საათის განმავლობაში არის ხელმისაწვდომი.

შესაბამისობის დეკლარაციადაინტერესებულ პირს, რომელიც მიიჩნევს, რომ “YOU TV”-მ დაარღვია “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით” დადგენილი ეთიკური სტანდარტები და მისი უფლებები, შეუძლია მიმართოს მაუწყებელს საჩივრით და მოითხოვოს რეაგირება.
საჩივრის გამოგზავნის სურვილის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოგვაწოდოს საჩივარი ელექტრონული სახით შემდეგ მისამართზე:
info@youtv.geфильмы бесплатно